Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Sarutlan Kármelita Nővérek (székhely: 7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1. adószám: 19030249-2-02 e-mail cím: kolostor.karmelita@gmail.com; telefonszám: +36 30/341 49 39; „Sarutlan Kármelita Nővérek”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, számlázási adatait, telefonszámát és születési évét, amelyeket Ön a karmelita.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe, számlázási adatai, telefonszáma és születési éve kezelésére a Sarutlan Kármelita Nővérek jogosult.

A Sarutlan Kármelita Nővérek adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Sarutlan Kármelita Nővérek adatvédelmi tisztviselője Jeges Valéria, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: +36 30/341 49 39, kolostor.karmelita@gmail.com

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Sarutlan Kármelita Nővérek az üzenetküldés során megadott nevét e-mail címét, számlázási adatait, telefonszámát és születési évét a válasz megküldése, illetve a megrendelése teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét a Sarutlan Kármelita Nővérek számítógépes rendszerét üzemeltető és karban tartó HonlapCentrum Bt. (székhely: 7627 Pécs, Hétvezér utca 25.); képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés céljából megadott adatait a Sarutlan Kármelita Nővérek további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Sarutlan Kármelita Nővérek az Ön által megadott személyes adatokat 6 hónapig kezeli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a Sarutlan Kármelita Nővérektől a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Sarutlan Kármelita Nővérektől arra vonatkozóan, hogy Az Sarutlan Kármelita Nővérek kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Sarutlan Kármelita Nővérek kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Sarutlan Kármelita Nővérek a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Sarutlan Kármelita Nővérektől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

A Sarutlan Kármelita Nővérek az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Sarutlan Kármelita Nővérek indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) A Sarutlan Kármelita Nővéreknek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) A Sarutlan Kármelita Nővérek jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Sarutlan Kármelita Nővérek a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Sarutlan Kármelita Nővéreket, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Sarutlan Kármelita Nővérek a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) A Sarutlan Kármelita Nővéreknek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Sarutlan Kármelita Nővérek az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben álláspontja szerint a Sarutlan Kármelita Nővérek megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: kolostor.karmelita@gmail.com.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A sütit, illetve webjelzőt a Sarutlan Kármelita Nővérek (székhely: 7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1. adószám: 19030249-2-02 e-mail cím: kolostor.karmelita@gmail.com; telefonszám: +36 72 581 460; „Sarutlan Kármelita Nővérek”) karmelita.hu domain alatt működő honlapja helyezi el.

A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor az oldal alján beúszó ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre.

1. Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Sarutlan Kármelita Nővérek webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Sarutlan Kármelita Nővérek webszervere részére. A Sarutlan Kármelita Nővérek webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

2. Sütik és webjelzők típusa

A Sarutlan Kármelita Nővérek olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

3. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

Az Sarutlan Kármelita Nővérek a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy anonim látogatottsági statisztikákat gyűjtsön.

4. Az Sarutlan Kármelita Nővérek honlapon elhelyezett sütijei

Süti neve Szolgáltatott adatok és süti funkciója Süti időtartama
_ga Anonim látogatottsági statisztika 2 év
_gat_gtag_UA_101021905_31 Anonim látogatottsági statisztika 1 nap
_gid Anonim látogatottsági statisztika 2 nap

5. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy