Hogyan vezet Isten felé, mire tanít, miként jár velünk Mária, égi Édesanyánk? Részletek Wilfrid Stinissen OCD atya Istenbe rejtve – A kármelita élet kézikönyve című művéből. Nem csak kármelitáknak!

Az Egyház mindig tudta, hogy a szemlélődő életben Mária kiemelkedő helyet foglal el. Szemlélődőnek lenni vajon nem azt jelenti, hogy az ember, akit beborít a Szentlélek árnyéka, befogadja az Igét? Mindazok számára, akik szemlélődő életet akarnak folytatni, Mária valóban Stella maris, Tenger csillaga. Mindazon nevek között, amelyekkel az Egyház a litániákban megszólítja Máriát, számos név pontosan a szemlélődők vágyát fejezi ki, és azt, amivé válni akarnak: Igazság tükre, Bölcsesség széke, Szentlélek lakóhelye, Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye. A szemlélődő életben a Szent Szűz erényei virágoznak, vagy kellene virágozniuk.

A kármeliták kezdettől fogva nemcsak Anyjuknak és Királynőjüknek, hanem a Rend eszményét megtestesítő idősebb Nővérüknek is tekintették Máriát¹, és buzdították a testvéreket, hogy utánozzák Őt. Mária minden kármelita számára a tökéletes példakép. Élő könyv, amelyben Regulánk és életmódunk olvasható. Ki teljesítette jobban Regulánk központi parancsát: az Úr törvényén elmélkedni éjjel és nappal, és imádságokban virrasztani? Tekintetedet Máriára, idősebb Nővéredre emelve, meglátod azt a konkrét képet, amilyenné életednek válnia kell. Elég, ha Máriát nézed, s megpróbálsz úgy viselkedni, mint Ő. Szűzi tisztaság, csend, megszakítatlan ima, a hit titkainak fontolgatása, szerető figyelem Jézusra: mindezt hibátlanul megvalósulva találod Őbenne. Marie Petyt (1623-1677), egyik misztikusunk, írja: okosabb nem egyenesen a Napba nézni, hanem inkább a folt nélküli tükörben megjelenő tükröződésére, vagyis Máriára nézni.

Ne tarts attól, hogy a Szent Szűz iránti szereteted akadálya lehet Isten vagy Jézus iránti szeretetednek. ,,Ne félj attól, hogy túlságosan szereted a Szent Szüzet – írja unokanővérének, Marie Guerinnek a Gyermek Jézusról nevezett Teréz – soha nem szereted eléggé, Jézus pedig örülni fog, hiszen a Szent Szűz az Ő Édesanyja”.²

Mária megtanít arra, hogy Jézust ne csak magadnak tartsd meg, hanem add át Őt másoknak. A jeruzsálemi templomban Mária habozás nélkül Simeon karjába helyezi a Gyermekét; Kánában Jézushoz utasít: ,,Tegyétek, amit mond!”; a Kereszt lábánál nekünk, mindnyájunknak odaadja. Próbálj úgy tenni, mint Ő: add Jézust, vágyaid, imád, felajánlásod által, azáltal, hogy Krisztus jó illatát árasztod (2Kor 2,15), oszd meg Őt másokkal.

A Szent Szűz iránti szeretetedet kifejezheted különféle gesztusok és imák által. Szeresd imádkozni és ismételgetni Máriának az angyali üdvözletkor kimondott fenséges szavait. ,,Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Kérd, hogy adjon részt neked az ő nyitottságából és készségéből, fenntartás nélküli „igen”-jéből.

Amennyiben növekedni akarsz a Mária iránti szeretetben, jól teszed, ha a Mária iránti mély szeretetükről ismert szentekhez fordulsz: kármelita nagy szentjeinkhez, vagy Szent Bernáthoz, Montforti Grignion Szent Lajoshoz, Szent Maximilián Kolbéhoz… Kérd őket, segítsenek, juttassanak neked Mária iránti szeretetükből. Ne felejtsd Szent Józsefet: milyen tiszta szeretettel ismételte Mária nevét! Gondolj Gábriel főangyalra is, mit kellett „átéreznie”, amikor ezt mondta: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled” (Lk 1,28); mekkora tisztelet és mily csodálat! Milyen bizalommal várta, hogy Mária kimondja „igen”-jét, hogy ezen „igen” által megmeneküljön a világ!

A liturgikus évet gazdagító Mária-ünnepek számos alkalmat kínálnak, hogy elmélkedj Mária életéről, az Egyházban és a te életedben elfoglalt helyéről. Minden Mária-ünnep legyen örömnap a számodra, amikor elmerülhetsz misztériumaiban, kimutathatod szeretetedet és háládat.

Szeresd rózsafüzéredet, imádkozd örömmel. Számos magánkinyilatkoztatás alkalmával Mária biztosított minket arról, hogy nagy értéket tulajdonít ezen imának; a rózsafüzér-imát számtalan pápai enciklika is ajánlja. Ne gondold, hogy mindennap el kell imádkoznod az egész (öt tized) rózsafüzért. Jobb, ha békésen, lassan imádkozol egy vagy több tizedet, mintsem hogy az egész olvasót, meghatározott idő alatt gyorsan végigmondd.

Különböző módon lehet imádkozni az olvasót, s érdemes élni ezekkel a különféle lehetőségekkel. Például: minden tized elején elmélkedj az adott titokról, vagy gondolj a kiejtett szavakra. Külön szándékot lehet csatolni mindegyik tizedhez, s ezt tudatosan felidézni az ima során. Vagy egész egyszerűen, megmaradni Mária mellett, szerető tekintete alatt. Ha, s ez gyakran megesik, gondolataid szerteszét kalandoznak, ne lepődj meg ezen, és ne légy türelmetlen. A rózsafüzér a szegények imája is, akik nem képesek figyelmüket kitartóan Máriára összpontosítani. Ha nem a te hibádból lankad a figyelmed, ismételd hűségesen az ima szavait, hogy lényednek legalább egy része Máriával maradjon. ,,Úgy gondolom, – írja Lisieux-i Teréz – hogy miután az Egek Királynője az én ÉDESANYÁM, látnia kell jóakaratomat, s hogy ő megelégszik ennyivel”³.

Miasszonyunk litániái számtalan nagyszerű megszólítást kínálnak, hogy általuk mondd el Mária iránti szeretetedet. A litániák a szeretet legmagasztosabb kifejezései. Amikor az ember szeret, mindig új nevet talál a szeretett személynek.

Fontos, hogy a különféle gyakorlatok által kifejezd Mária iránti szereteted. Még fontosabb azonban, hogy egész életed az ő életének folytatásává váljék. Boldog Titus Brandsma írja: ,,Ha egy kármelita úgy akar élni, mint Mária, az ő nyomában, tökéletes, bensőséges egyesülésben Istennel, ténylegesen egy „másik Máriává” kell válnia. Hagynia kell, hogy Mária éljen benne. Nem szabad, hogy Mária a kármelitán kívül legyen, ellenkezőleg, a kármelitának olyan életet kell folytatnia, amely erősen hasonlít Mária életére, hogy vele, benne és általa éljen”.4

Mária által élsz, amikor életed királynőjének ismered el. ,,Mennyországom Királynőjévé és Őrzőjévé fogadtam” – írta Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet5. Ahelyett, hogy magad határoznád el, mit teszel, döntési hatalmadat helyezd Mária kezébe. Sokkal körültekintőbb nálad, meg tudja különböztetni, számodra mi a kedvező, mi az ártalmas. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nap folyamán időnként rövid szünetet tartasz, hogy a „Jótanács Anyjával” konzultálj. Fordulhatsz természetesen a Szentlélekhez is, kérheted irányítását, vezetését. A különbség nem olyan nagy, mint amilyennek látszik. Mária és a Szentlélek szoros kapcsolatban vannak. A Zsinat szerint Máriát „mintegy a Szentlélek alkotta” (quasi a Spiritu Sancto plasmata)6. Ő a Szentlélek mesterműve. A mestermű a Művészről tesz tanúságot. Nem véletlenül nevezik a liturgiában Máriát „advocata nostra”-nak; ez ugyanaz a név, amellyel Jézus a Szentlelket (Paraklétosz) jelöli. Szent Maximilian Kolbe még azt is ki meri mondani, hogy Mária, bizonyos értelemben, a Szentlélek megtestesülése7. Természetesen azonnal hozzáteszi, hogy a Szentlélek nem testesült meg. ,,Bizonyos értelemben” azonban Mária által láthatóvá válik. Nincs Máriában semmi, ami ne utalna a Szentlélekre.

A Gyermek Jézusról nevezett Teréz egészen természetesnek tartja, hogy élettörténete megírásának elején Máriához forduljon: ,,Mielőtt kézbe vettem volna a tollat, letérdeltem a Mária-szobor előtt … s könyörögtem: vezesse kezem, hogy egyetlen olyan vonást se tegyek, amely ne volna kedves előtte”8. Ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem hibázol, de ez már nem jelent problémát. Amit rosszul mondtál vagy tettél, és már nem lehet meg nem történtté tenni, bízd Máriára, helyezd a kezébe. Biztos lehetsz benne, hogy Ő járatos a lelki alkímiában, s képes a vasat arannyá változtatni. „A Szent Szűz megmutatja nekem, hogy nem neheztel rám, mindig és mindenképpen pártfogol, mihelyt segítségül hívom. Ha valami nyugtalanság, zavar lep meg, gyorsan feléje fordulok, és ő mint leggyöngédebb Anya teszi magáévá az érdekeimet”9 , írja Teréz.

Akkor élsz Máriával, amikor megpróbálsz úgy viselkedni, mint életében ő tette, vagy tette volna ugyanilyen körülmények között. Végy példát Máriáról, törekedj arra, hogy magatartásod és az övé között ne legyen eltérés. Sok időt nyersz, ha Tőle tanulsz imádkozni. ,,Legyen nekem a te szavad szerint”, ez volt Mária válasza az Angyali üdvözletkor. Így fejezte ki Isten iránti teljes készségét. Minden imaforma elsődleges célja – legyen az elmélkedés vagy szemlélődés –: mindig mélyebben belegyökerezni Mária nyitottságába. Akkor tested és lelked, az övéhez hasonlóan, kehelyként fogadja magába az isteni élet áradását. Negatív kifejezéssel: gyökerestül ki kell szakadnod önmagadból, önzésedből, minden önelégültségedből. ,,Légy meggyökerezve Őbenne, tépd ki gyökereidet önmagadból”10 írja Szentháromságról nevezett Erzsébet egyik barátnőjének. Ha beiratkozol Mária imaiskolájába, nem kell lelki élményekre „vadásznod”. Egyetlen vágyad: kivetkőzni mindenből, hogy helyet adj magadban Istennek. Ha az imában Mária a mesternőd, könnyebben felfedezed mindazt, ami akadályként mered Isten szabadsága elé, és megköti a kezét. Világosabban átlátod azokat a helyzeteket, amelyekben a magad ura voltál ahelyett, hogy az „Úr szolgálóleánya” lettél volna.

Máriával élhetsz akkor is, amikor a Szentírást olvasod. Megtanít téged Isten Igéjét olvasni, amint Jézust is megtanította. Mária mindig jól ismerte, és ismeri az Írásokat, főképp az Evangéliumot, ami saját története. Beléd vés valamit az Ige iránti tiszteletéből. Az Igét annak teljességében fogadta be, anélkül hogy mindig meg akarta volna érteni (vö. Lk 2,50). Amikor Máriával olvasod az Evangéliumot, meglátod, hogyan testesült meg benne az Úr Igéje. Ő az egyetlen, aki tökéletes következetességgel teljesítette az első parancsot, és minden erejét Isten számára őrizte meg. Az Evangélium bármely oldalát olvasod, Mária képét kell oda vetítened, így válik Jézus szava testté és vérré.

Az Eucharisztiát is Máriával ünnepelheted. Jézus Teste, amelyet az Eucharisztiában magunkhoz veszünk, ,,született Szűz Máriától”. A Szentlélektől foganta, saját testében hordozta és táplálta. Jézus eucharisztikus Teste nem tagadja meg eredetét. Minden szentáldozás egyben Mária „igen”-je, aki lehetővé teszi, hogy az Ige testté legyen.

Máriában élni azt jelenti, tudod: van egy Édesanyád, aki anyai szeretettel vesz körül. Köpenye alatt biztos menedékben érezheted magad. Szent Teréz anyánk írja: ,,Egy alkalommal, a kompletórium után, mikor valamennyien a kóruson voltunk, láttam Miasszonyunkat, rendkívül nagy mennyei dicsőségben, fehér köpennyel, amellyel, úgy látszott, mintha valamennyiünket betakart volna”11.

Mária a menny kapuja, rajta keresztül árad szét a világra Isten jósága. Alázatos és áttetsző, átengedi az isteni fényt, nem vet rá árnyékot, nem gyöngíti egy cseppet sem. Isten ezért tudja általa megfogható és konkrét módon kinyilvánítani saját anyai szeretetét.

A szentek, amint életrajzaik bizonyítják, Máriánál éppen ezt a konkrét kegyelmet keresték. Mária által Isten szeretetét még valóságosabbként élik meg. ,,Egy Anya szíve, akihez hozzá lehet simulni, ez a Szűz szíve”12, írja Szentháromságról nevezett Erzsébet. A Gyermek Jézusról nevezett Teréz, beszámol a kolostor kertjében található Szent Mária Magdolna barlangnál kapott kegyelemről, ezekkel az egyszerű szavakkal foglalja össze, amit megtapasztalt: ,,Egészen elrejtőztem a Szent Szűz fátyla alatt”13. Amikor utolsó betegségének szinte kibírhatatlan szenvedései közepette a kétségbeesés határán állt, ezt mondta Ágnes anyának: ,,Kértem a Szent Szüzet, vegye kezébe a fejemet14. Ez a Máriáról alkotott kép erőt ad majd neki, hogy még egy kicsit kitartson.

Máriában élni azt jelenti, teljesen, feltételek nélkül anyai és nevelő hatalmára hagyatkozunk. Mária szeret titokban tevékenykedni, kihasználva az éjszaka csendjét és békéjét. Ezért olyan jó, ha este, elalvás előtt a kezébe helyezzük magunkat és egész életünket. Mária valóban telve van bölcsességgel. Régi szokás a rózsafüzért imádkozni az ágyban az elalvásra várva. Amikor az ember alszik, nem fejt ki semmi ellenállást. Mária él ezzel a kivételes alkalommal, hiszen ekkor úgy formálhat, mint ahogyan áldott állapotában méhében alakította Jézust. Ha tudod, hogy rejtetten az Anya ölén (in sinu Matris) nyugszol, s benne is maradsz, ezzel teljes szabadságot adsz neki, tegyen veled, amit akar: ekkor egyre jobban Jézushoz kezdesz hasonlítani.

 

 

1: Vö. Az első monachusok nevelése, ford. Dr. Diós István, Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2006. 43. fej.
2: Levél, 1889. május 30.
3: Önéletrajz C kézirat, Sarutlan Kármelita nővérek, Magyarszék, 2015
4: Dévotion mariale au Carmel, in: La mystique du Carmel, Konferenciák az Egyesült Államokban, 1935.
5: Levél, 1906. júl. 16.
6: Lumen Gentium 56.
7: H. M. MANTEAU-BONAMY OP, La doctrine mariale du Père Kolbe, Lethielleux, Paris, 1975. 68. o.
8: Önéletrajz A kézirat, Sarutlan Kármelita nővérek, Magyarszék, 2015
9: Önéletrajz C kézirat, Sarutlan Kármelita nővérek, Magyarszék, 2015
10: La Grandeur de notre vocation, 10
11: Önéletrajz 36,24
12: Levél, 1902. szept. 14.
13: Utolsó beszélgetések – július 11. 2.
14: Ibid. aug. 19. 1.