HÍREK, AKTUALITÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

Nagy örömünk, hogy idén Karácsonyra megjelenik Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővérünk naplója Olaszországban is, az Edizioni OCD, Roma kármelita kiadó gondozásában.

A könyv Magyarországon három, Franciaországban két kiadásban jelent meg eddig.

 

Itt olvashatja Generális atyának a könyvhöz írt előszavát  »

 

 

 

 

 

MEGJELENTEK

MIRJAM NŐVÉR IMÁRÓL SZÓLÓ SOROZATÁNAK LEGÚJABB FÜZETEI!

 

 

 

 

 

 

ITT OLVASHAT A TANÍTÁSBÓL RÉSZLETEKET »

A füzeteket megrendelheti a könyvrendelés menüpont alatt.

Ára: 500 Ft + postaköltség

 

 

 

 

Megjelentek a Kármel látóhatára sorozatunk legújabb kötetei

 

 

Amikor ráébredünk, hogy a lelki életet lényegi tartalmakhoz kellene lehorgonyoznunk, abban a pillanatban valódi újdonságként fog hatni ez a könyv. Nem csak azért, mert imponáló tudást vonultat fel a Szentírással kapcsolatban, hanem azért is, mert egy túlságosan háttérbe szorított spirituális valóság, a szentek közössége szemlélésére hív, amely hitünk egyik alapja és fontos táplálója. A szerző szerint: ami néhány ó- és újszövetségi szentről szóló elmélkedésnek tűnhet, az valójában Istenünkről akar mesélni. „Igen, mert a mi Urunk és Istenünk, akit szeretünk, noha nem láttuk és most sem láthatjuk (1Pét 1,8), mindenekelőtt valakik Istene: Ábrahám, Mózes, Illés, Keresztelő János, Mária, Péter, Pál Istene… Az Anyaszentegyházon keresztül tőlük kaptam, ismertem meg és tanultam meg szeretni Őt, aki így lett az én Istenem. Közülük mindegyiknek mondhatom: »Istened az én Istenem«” (Rút 1,16).

Enzo Bianchi 1943-ban született az észak-olaszországi Castel Boglionéban. Laikus szerzetes. Egyetemi tanulmányai befejezése után, a Zsinat szellemiségétől ihletve megalapítja a Bose-i szerzetesközösséget, ahol testvérek és nővérek, katolikusok és protestánsok élnek együtt cölibátusban, imádkozva és dolgozva.  Gazdag írói munkásságából kiemelkednek bibliai témájú kötetei, melyeket számos nyelvre lefordítottak.

 

 

Újra megjelentettük Lisieux-i Szent Teréz: Levelek paptestvéreimhez című könyvünket!

Két misszionáriusjelölt keresi meg a lisieux-i Kármelt, hogy lelki nővért kérjen, aki imáival, áldozataival segíti szolgálatában. A perjelnő mindkettőjüket Teréz nővérre bízza. „Régóta volt egy vágyam, amely számomra teljesen megvalósíthatatlannak látszott: legyen egy pap testvérem, és íme, nemcsak az történt, hogy Jézus megadta a kívánt kegyelmet, hanem lélekben egyesített két apostolával is, akik testvéreim lettek” – írja Teréz az Önéletrajzában. Segíteni akarja őket apostoli munkájukban, életcéljának megfelelően: „Azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, s főként azért, hogy a papokért imádkozzam”. A Kármelben leélt egész élete folyamán hű marad ehhez a hivatáshoz.

 

 

 

 

Mi a kármelita skapuláré? Honnan ered? A Szűzanya valóban megígérte mennyországot azoknak, akik ebben a ruhában hunynak el? Ez a kis füzet világosan és tömören próbál meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Pontos történelmi és teológiai leírást ad a Kármelhegyi skapulárét illetően, továbbá választ kapunk különböző ellenvetésekre. Szent Lajos királytól Szent II. János Pál pápáig megszámlálhatatlanul sokan akarták a skapuláré viselésével keresztény életüket és örök sorsukat Kármel Királynőjének védelme alá helyezni. Hadd működjünk közre – még ha csekély mértékben is – abban, hogy hozzájárulunk számuk növekedéséhez.

 

 

 

 

 

Futó Károly atya: A Szentlélek ajándékai – Tanítások a Sarutlan Kármelita Nővérek kolostorában

„Ha föl volnánk készülve a Szentlélek ajándékaira, akkor megújulna az egész életünk. Nagy nyugalommal meg is valósult – akiknél megvalósult – Jézusnak ez az ígérete, hogy „jobb nektek, ha én most elmegyek, mert ha én nem megyek el, nem küldöm el hozzátok a Szentlelket” (vö. Jn 16,7). Aki a Vigasztaló, a Szabadító, az Erősítő, a Bölcsesség Lelke.”

 

 

 

 

 

 

Futó Károly atya közösségünkben elhintett mondásaiból osztunk meg néhányat kedves olvasóinkkal.

„Hát csak továbbra is tessenek nagyon szeretni a jó Istent! Mi már megvettük a jegyet, jó vonatra szálltunk, most már csak a megfelelő időben le kell szállnunk róla.”

 

 

 

 

 

 

 

Irányvesztett emberiségünk számára, mely nem képes megtalálni Istent, vagy eltorzítja Isten képét, amely keresi, hogy milyen szóra alapozza a reményét, Elisabeth nővér egy Isten Igéjére tökéletesen nyitott tanúságot tesz. Magáévá tette Isten Igéjét, mely ténylegesen táplálta a gondolkodását és az imáját, mindaddig, míg megtalálta élete értelmét és dicsőségének dicséretére szentelte magát.              (II. János Pál pápa)

Abból az ünnepi alkalomból, hogy Szentháromságról nevezett Elisabeth nővérünket a szentek sorába iktatták, 2017 őszén rövid lelkigyakorlatot adtunk kolostorunk vendégeinek. Ennek a lelkigyakorlatnak az elmélkedéseit tartalmazza kibővítve és szerkesztve ez a kis könyv.

 

 

 

 

Mária Eszter nővérünk összeállítása Boldog Marie – Eugéne kármelita atya ereklyéinek magyarországi látogatása alkalmából, melyre kolostorunkban 2017. december 6-án került sor. Az értékes anyagot ezennel szereténk mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

A füzet tartalma:

A Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie – Eugéne OCD atya élete, mondásai, tanúságtételek

 

 

 

 

 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra megjelentettük Wilfrid Stinissen kármelita atyának a belső imáról szóló könyvét.

Ebben a könyvében a belső ima döntő jelentőségű szakaszát, az érzékek éjszakáját tárgyalja Keresztes Szent János írásai alapján. Konkrét segítséget nyújt a belső imát gyakorlóknak. Ezen a szakaszon ugyanis sokan visszafordulnak az úton, mert nem értik, mi történik velük. Nem tudják, hogy a kezdeti eufórikus imaélet után törvényszerűen bekövetkezik a kedvetlenség, a szárazság.  Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, hogy előbbre jussunk? A könyvből választ kapunk. Ha tudatosan vállaljuk ennek a szakasznak a lelki küzdelmeit, megtisztulunk az éjszakában, és szelíd fényével betölt minket Isten jelenléte, aki béke és öröm a Szentlélekben.

 

 

 

A Jézusban hinni című kötet üzenete egyszerre bátorító és nyugtalanító. A szentséghez nem drámai lemondásokon át vezet az út, s maga a szentség nem csupán a „szakértők”, a papok és szerzetesek kiváltsága – állítja a szerző. A szentségért nem lehet küzdeni, és elnyerni sem lehet – kizárólag adatik, és ehhez csupán arra van szükség, hogy kérjük. Amint abbahagyjuk az erényekre törekvést – melynek során figyelmünk hiábavaló módon önmagunkra összpontosul –, s helyette inkább felismerjük gyöngeségünket, rászorultságunkat, megnyílik számunkra az út az Istennel való találkozás és Jézus szentsége előtt, s ez ajándék. Ruth Burrows nővér e művét különösképpen laikusoknak írta, de spirituális bölcsessége minden bizonnyal megérintheti és segítheti a legkülönbözőbb életállapotú olvasóit is.

Ruth Burrows (Rachel nővér) a norfolki (Anglia) Quidenham kármelita kolostorának szerzetese, számos nagy sikerű lelkiségi könyv szerzője.

 

 

 

E könyv szerzője maga is hosszú betegség rabságában szenvedett. A megpróbáltatások idején ismételten hangoztatta e reménységgel teli felismerést: a szeretet tud minket megmenteni. A szenvedő Krisztus teljes mértékben megőrizte szeretetét, hitét és reménységét. Reá figyelve tudja megfogalmazni Thévenot atya a következő üzenetet: „Isten a szenvedések között is megőrzött hitet, reményt, szeretetet, alázatosságot és türelmet fogadja örömmel. Ezek az emberi személyiség építő elemei, és ezek teszik lehetővé, hogy a szenvedő ember továbbra is kapcsolatban tudjon maradni a környezetével és Istennel.”
Xavier THÉVENOT (1938-2004) szalézi szerzetes pap, erkölcsteológus, hosszú ideig a párizsi Institut Catholique tanára, ismert előadó, kivételes képességű lelkivezető.

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ ÍZELÍTŐVEL

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra megjelentettük P. Tilmann Beller (1938–2012) katolikus pap, schönstatti atya A Kármel útja: a szeretet élete című könyvét.

Tilmann atya P. Joseph Kentenich, a mozgalom alapítójának, tanítványa. Kezdetben ifjúsági vezető, majd a mozgalom családos ágában dolgozik. Miután Ausztriában létrehozza a Schönstatt-mozgalmat, 1980-tól Magyarországra jön, hogy felépítse a magyar Schönstattot is. Németországban 1992-től haláláig a mozgalom vezetője.

Tilmann atya több ízben volt kolostorunk vendége, ekkor állítottuk össze közreműködésével ezt a szép és értékes kötetet.

Beleolvasok »

 

 

A lelki út során hinni kezdünk abban, hogy Isten valóban bennünk lakozik, teljes lényével jelen van, s létünk minden szintjét új erővel tölti meg. Azt is felismerjük, hogy ez az erő jóindulatú, gyógyítóan hat és átalakít minket. Erről olvashat Thomas Keating atya – trappista szerzetes és korunk egyik legjelentősebb lelki mestere – széles körben nagy sikert aratott könyvében, mely most magyarul is megjelent Görföl Tibor nagyszerű fordításában.

Beleolvasok »

 

 

 

 

 

Újraolvasva azokat a válaszokat, melyeket a sivatagi szerzetesek látogatóiknak, világiaknak vagy kezdő újoncoknak adtak, megdöbbenünk üzeneteik időszerűségén. Hiszen az emberi természet valódi szakértői voltak. A sivatagi atyákat végül is „nagyszerű terapeutáknak” nevezhetjük!” Erről olvashat Marco La Loggia – Émilie Pécheul : Ezek ám a terapeuták! című könyvében.

Beleolvasok »

 

 

 

 

 

A könyveket itt megrendelheti »